Uslovi korišćenja

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ UGOVOR PRE NEGO POČNETE DA KORISTITE OVU ILI BILO KOJU DRUGU HERBALIFE WEB STRANICU I PRE NEGO KUPITE BILO KOJI PROIZVOD ILI KORISTITE USLUGE KOMPANIJE HERBALIFE.

Ovaj Ugovor (dalje u tekstu „Ugovor“) sklapate Vi i Herbalife International of America, društvo organizovano u skladu sa zakonima države Nevade (dalje u tekstu „Društvo“, „Herbalife“ ili „Mi“). Ovim Ugovorom utvrđuju se pravni uslovi korišćenja ove web stranice i bilo koje druge Herbalife web stranice, kao i uslovi kupovine i/ili korišćenja bilo kojih dobara ili usluga kompanije Herbalife ili u vezi s Herbalife poslovnom prilikom (dalje u tekstu zajednički se nazivaju „Ponude“). Ovaj Ugovor takođe sadrži informacije o tome kako postati Distributer kompanije Herbalife. Korišćenjem  web stranica kompanije Herbalife, uključujući sve web stranice (zajednički nazvane „Stranica“) i sve informacije, podatke, tekstove, programske pakete, slike, zvukove ili ostale materijale (dalje u tekstu zajednički nazvane „Sadržaj“) koji su sadržani u njima, ili pak korišćenjem ili kupovinom bilo koje druge Ponude potvrđujete da prihvatate ovaj Ugovor i trajno obavezujute na pridržavanje uslova ovog Ugovora. Ukoliko ste nezadovoljni Stranicom ili drugim Ponudama, vaš jedini i isključivi pravni lek je da prestanete da koristite Stranicu ili druge Ponude, osim ako u članu 6 Ugovora nije izričito navedeno drugačije (Herbalife garancija kupcima).

1. IZMENE

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku:izmenimo uslove ovog Ugovora; poboljšamo, proširimo, preinačimo ili ukinemo Stranicu ili druge Ponude, ili bilo koji deo Stranice ili drugih Ponuda, u bilo kojem trenutku i prema našoj isključivoj diskreciji.Eventualne izmene ovog Ugovora će stupiti na snagu odmah nakon odgovarajućeg obaveštenja, koje ćete dobiti elektronskom poštom ili objavljivanjem na Stranici (dalje u tekstu „Obaveštenje“). Ako nakon takvog Obaveštenja koristite Stranicu ili druge Ponude, smatraće se da ste prihvatili te izmene. Svakako povremeno ponovo pročitajte ovaj Ugovor, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njegovom najnovijom verzijom. Stranica ili druge Ponude s vremena na vreme mogu da se poboljšaju, menjaju ili ukinu, delimično ili u celosti, prema našoj isključivoj diskreciji. Poboljšanja, proširenja ili izmene Stranice ili drugih Ponuda će biti predmet ovog Ugovora. 

2. PRISTUP

Da biste mogli da koristite Stranicu, morate imati pristup Internetu i platiti sve nadoknade za takav pristup. Osim toga, morate da osigurate da imate svu opremu koja vam je potrebna za pristup Internetu. Vi snosite isključivu odgovornost za kupovinu, spajanje, instalaciju, korišćenje i održavanje hardvera, programskih podrški, telefonske usluge (kablovske ili druge) i usluge pristupa vašeg ličnog računara Internetu, kao i za sve troškove u vezi sa tim. Vi ste isključivo odgovorni za kontrolu hardvera i programskih podrški na kompjuterske viruse i ostale slične probleme pre njihovog korišćenja. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve greške ili kvarove koji se odnose na loš rad ili kvar hardvera ili programskih podrški.

 3. KVALIFIKOVANOST

Vi izjavljujete i garantujete da ste navršili najmanje 18 godina. Herbaife proizvodi i poslovna prilika se ne mogu nuditi, isporučivati ili prodavati ni u jednoj zemlji za koju prethodno nije dobijeno odobrenje od kompanije Herbalife. Da biste pogledali spisak tih zemalja, molimo da kliknete ovde: odobrene zemlje. Herbalife neprestano širi svoje poslovanje na nova tržišta, pa Vas stoga molimo da povremeno pogledate ažurirane spiskove zemalja.

4. HERBALIFE NEZAVISNI DISTRIBUTERI

Herbalife proizvodi i usluge se prodaju putem mreže Herbalife Nezavisnih Distributera. Ne morate da postanete Herbalife Nezavisni Distributer da biste kupili Herbalife proizvode i usluge. Ali, ako ste zainteresovani da postanete Herbalife Nezavisni Distributer, molimo da pozovete Herbalife na 1-866-866-4744.

5. WEB STRANICE HERBALIFE NEZAVISNIH DISTRIBUTERA

Herbalife Nezavisni Distributeri mogu da imaju svoje vlastite web stranice na Internetu. Isključiva je odgovornost svakog Nezavisnog Distributera da osigura da je sadržaj njegove/njene web stranice tačan i da je u potpunosti u skladu sa svim pravilima, uputstvima i procedurama kompanije Herbalife, uključujući, ali se ne ograničavajući na Herbalife Pravila ponašanja i Pravila za Distributere, Herbalife Dodatna pravila, Herbalife Pravila za Nutricionističke klubove, sve važeće državne propise, kao i sve važeće zakone i propise  zemlje u kojoj živite ili radite. Molimo Vas da pročitate odgovarajuće odredbe u Priručniku za karijeru koji je sastavni deo svakog Međunarodnog poslovnog paketa. Ako vam je potreban dodatni primerak Priručnika, molimo Vas da se obratite kompaniji Herbalife na 1-866-866-4744. HERBALIFE ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S WEB STRANICAMA NEZAVISNIH DISTRIBUTERA.

6. HERBALIFE GARANCIJA ZA KUPCE

Herbalife garantuje kvalitet svakog proizvoda koji nosi ime kompanije Herbalife i potvrđuje da proizvodi proizvedeni za Herbalife ispunjavaju visoke standarde svežine i čistoće za proizvode koje kupci koriste. Uvereni smo da će naši kupci biti zadovoljni našim proizvodima u svakom pogledu. Ali, ukoliko kupac u maloprodaji iz bilo kojeg razloga nije u potpunosti zadovoljan bilo kojim proizvodom kompanije Herbalife koji je kupio od Herbalife Distributera, od Distributera može da zatraži povraćaj novca u roku od trideset (30) dana od dana kada je kupac primio proizvod. (Kupci na području Wyominga mogu prekoračiti rok za povraćaj novca od 30 dana.) Kupac će dobiti uputstvo da proizvod ili neupotrebljeni deo proizvoda vrati Distributeru od kojeg je kupio taj proizvod. Distributer mora kupcu da ponudi da ceo iznos cene takvog proizvoda odbije od iznosa koji treba da plati za kupovinu drugih proizvoda kompanije Herbalife ili mu ponudi povraćaj punog iznosa kupovne cene. Ova garancija ograničena je samo uslovima pojedinih garancija koje su priložene uz ili se nalaze u pakovanju određenih proizvoda i ne važe ni za jedan proizvod koji je namerno oštećen ili zloupotrebljen.

7. VAŠI PODACI I PRIVATNOST

Ako prilikom korišćenja Stranice unosite svoje podatke, smatraće se da ste saglasni da unesete tačne, ispravne i potpune podatke i da ćete te podatke primereno održavati i ažurirati. U skladu sa Politikom zaštite privatnosti podataka mi možemo da otkrijemo trećim stranama podatke o Vama koje prikupimo preko Stranice ili na drugi način.  Za podrobnije informacije molimo da pročitate čitav tekst Politike zaštite privatnosti. Eventualne izmene Politike zaštite privatnosti stupaju na snagu odmah po odgovarajućem obaveštenju. Korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda nakon takvog obaveštenja znači  da prihvatate te izmene.  Svakako povremeno ponovo pročitajte Politiku zaštite privatnosti, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njenom najnovijom verzijom.

 8. PONAŠANJE KORISNIKA

Vi snosite odgovornost za sve Sadržaje koje nam šaljete. Stranicu ili druge Ponude ili bilo koju informaciju koju dobijete sa Stranice ili iz drugih Ponuda ne možete da koristite za ometanje drugih korisnika u korišćenju Stranice ili drugih Ponuda; bilo kakvu protivzakonitu radnju; namerno nagovaranje maloletnika ili bilo kakvo nanošenje štete maloletnicima; lažno predstavljanje; izmene, prilagodbe, podlicenciranje, prevođenje, prodaju, obrnuti inženjering, dekompiliranje ili rastavljanje bilo kojeg dela Stranice ili drugih Ponuda; menjanje ili uklanjanje bilo kojeg autorskog prava, zaštitnog znaka ili drugih obaveštenja o vlasničkim pravima;  "lažiranje", "kopiranje" ili "hiperpovezivanje" bilo kojeg dela Stranice ili drugih Ponuda bez prethodnog pismenog odobrenja; ili povezivanje s bilo kojom stranicom unutar Stranice ili drugih Ponuda s bilo kojeg mesta u mreži ili bilo koje web stranice na kojima se nalaze bilo kakve izjave o lekovitim ili blagotvornim svojstvima bilo koje materije bez obzira na to proizvodimo li mi takvu materiju, ili je prodajemo ili distribuiramo.

9. KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH ADRESA NAVEDENIH NA STRANICI

Prilikom korišćenja bilo koje od elektronskih adresa koje ste dobili na ili preko Stranice ili drugih Ponuda, saglasni ste da ni jednoj osobi ili subjektu nećete prenositi nikakve Sadržaje koji su protivzakoniti, lažni, preteći, nasilni, klevetnički, vulgarni, opsceni, štetni, uznemiravajući, podmukli, narušavaju nečiju privatnost, puni mržnje ili im se može prigovoriti s gledišta rase, etničke pripadnosti ili nekog drugog gledišta, ili su predmet ugovora o poverljivosti podataka, ili predstavljaju povredu prava intelektualne svojine ili drugih prava ili pak povredu takvih prava trećih osoba; nikakve poverljive informacije o bilo kojoj kompaniji; nikakve poslovne tajne nitibilo kakve računarske šifre, datoteke ili programe (na primer, računarski virus) čija je namena da se prekine, uništi, ugrozi sigurnost ili ograniči funkcionalnost bilo kojeg uređaja.Slanje neželjenih poruka (spamova) je strogo zabranjeno. U svrhu ove odredbe spam znači slanje neželjene poruke bilo kojoj osobi, subjektu, grupi, forumima, spiskovima elektronskih  adresa ili drugim grupama, osim ako je od primaoca elektronske pošte dobijeno prethodno ovlašćenje za takvo slanje, u kojem se izričito dozvoljava slanje elektronskih poruka na njihove adrese, ili ako je poslovni ili lični odnos s primaocem elektronske poruke već uspostavljen. AKO DOBIJETE SPAM OD NEKOGA KO PRODAJE ILI OPISUJE HERBALIFE PROIZVODE ILI HERBALIFE POSLOVNU PRILIKU, MOLIMO VAS DA NAS O TOME ODMAH OBAVESTITE, KAKO BISMO MOGLI DA PODUZMEMO POTREBNE KORAKE.Zabranjeno je korišćenje lažnih zaglavlja u elektronskim porukama, kao i krivotvorenje ili promena izvora bilo koje elektronske poruke u vezi s kompanijom Herbalife i/ili njihovim proizvodima i uslugama.Morate da poštujete lokalne zakone i propise u vezi sa zaštitom podatka i slanjem promotivnih materijala. Uz to, ako osoba ili subjekt naznače da ne žele da primaju elektronske poruke, saglasni ste da takvoj osobi ili subjektu nećete slati elektronske poruke. Ako se osoba isprva složi s primanjem elektronske poruke, ali kasnije izjavi da ih više ne želi primati, morate postupiti prema takvom zahtevu.Herbalife zabranjuje sprovođenje prethodno navedenih aktivnosti korišćenjem usluga drugog dobavljača, usluga ponovnog slanja poruka ili na bilo koji drugi način.

10. NAŠA VLASNIČKA PRAVA

Stranica i druge Ponude i programske podrške korišćene uz Stranicu i druge Ponude sadrže informacije koje su zaštićene autorskim pravima, zaštitnim znakovima, zakonima o poslovnoj tajni, uslužnim žigovima, patentima i/ili drugim vlasničkim pravima i zakonima (dalje u tekstu zajedno nazvanim „Zakoni o intelektualnoj svojini“). Osim toga, Sadžaj koji se nalazi na Stranici ili drugim Ponudama ili oglasima sponzora, u informacijama koje dobijate putem Stranice ili drugih Ponuda ili u informacijama koje dobijate od oglašivača zaštićen je Zakonima o intelektualnoj svojini. Saglasni ste da nećete menjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili izvoditi stranice na osnovu Stranice ili drugih Ponuda, u celosti ili delimično, osim ako Vas mi za to ne ovlastimo pismenim putem.

11. VLASNIŠTVO I OGRANIČENJA KORIŠĆENJA

©2003 Herbalife International of America, Sva prava zadržana. Herbalife International of America poseduje i vodi ovu Stranicu i/ili druge Ponude zajedno s drugima, u skladu sa ugovorom. Ni na koji način ne možete da kopirate, reprodukujete, ponovo objavljujete, učitavate, prenosite ili distribuirate materijale sa Stranice ili drugih Ponuda bez naše prethodne pismene dozvole. Ne možete da menjate ni jedan materijal koji je sadržan na Stranici ili drugim Ponudama, niti da koristite ijedan materijal za bilo koju drugu svrhu. Potvrđujete da korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda ne stičete nikakva vlasnička prava ni nad kojom intelektualnom svojinom. Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu za korišćenje Stranice isključivo u svrhu pregleda Stranice ili drugih Ponuda tokom korišćenja Interneta. U skladu s uslovima te dozvole nije Vam dozvoljeno da napravite privremene niti trajne kopije Stranice ili drugih Ponuda, kao ni bilo kojeg od Sadržaja na bilo kojem mediju, ni u koju svrhu. Ne prenosimo na Vas vlasništvo ni jednog dela Sadržaja. Zadržavamo sva prava, vlasništvo nad svim delovima Sadržaja i interes u svim delovima Sadržaja. Ne možete da prodajete, preprodajete, dekompilirate, sprovodite obrnuti inženjering, rastavljate niti na drugi način prevodite ni jedan deo programske podrške Stranice ili drugih Ponuda u oblik koji čovek može da pročita (osim u ograničenoj meri u kojoj je to eventualno dozvoljeno prema važećim zakonima). Ne možete da prenosite ni jedan deo Stranice ili drugih Ponuda trećim osobama. Herbalife, naš logotip i imena proizvoda koje kompanja proizvodi, stavlja na tržište, prodaje ili distribuira predstavljaju trgovačka imena i/ili uslužne žigove kompanije Herbalife International of America, Inc., ili njenih kompanija ćerki. Sva druga trgovačka imena, uslužni žigovi i logotipovi koji se koriste na Stranici ili drugim Ponudama predstavljaju trgovačka imena, uslužne žigove ili logotipove svojih vlasnika.

12. VAŠE IDEJE

Ako nam pošaljete bilo kakve ideje, predloge ili svedočanstva, mi imamo pravo da potpuno besplatno koristimo to što ste poslali, onako kako smatramo prikladnim, što uključuje i pravo da takve sadržaje stavimo na Internet. Vi možete poslati ideje i materijale na ovu Stranicu samo ako ste dobili odgovarajuće autorsko pravo i ostale dozvole za postavljanje takvih  materijala, te nam dozvoljavate da takve materijale koristimo bez ograničenja. Saglasni ste da nećete kršiti niti povrediti prava trećih strana, uključujući prava privatnosti, prava javnosti, te intelektualna i vlasnička prava, poput autorskih prava ili prava zaštitnih znakova.

13. SVEDOČANSTVA

Svedočanstva ljudi o iskustvima s proizvodima ili poslovnoj prilici, koja svedočanstva objavljujemo na našoj Stranici ili drugim Ponudama, predstavljaju stvarna iskustva svakog od tih pojedinaca, samo su anegdotalna i mogu biti netipična.

14. LINKOVI

Mi možemo da dajemo linkove za web stranice ili resurse trećih strana. Činjenica da dajemo takve linkove ne znači da podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge do kojih se može doći preko takvih linkova. Kako nemamo nikakvu kontrolu nad web stranicama ili resursima trećih strana, ne možemo se smatrati odgovornim za sadržaj takvih stranica ili resursa, kao niti za vaše oslanjanje na bilo kakve sadržaje koji se nalaze na takvim web stranicama ili resursima trećih strana.

15. GREŠKE

Iako nastojimo da održimo celovitost Stranice i drugih Ponuda, ne dajemo nikakve garancije na tačnost ili potpunost Stranice ili drugih Ponuda. Ako mislite da ste otkrili grešku na Stranici ili drugim Ponudama, molimo Vas da nam se obratite na broj 866-866-4744 i da nam po mogućnosti date opis greške, njenu URL lokaciju i svoje podatke za kontakt. Mi ćemo preduzeti sve što je realno moguće da rešimo situaciju. 

16. ODBIJANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda izričito ste saglasni sa sledećim:• Stranica i druge Ponude nude se onakve kakve jesu i koliko su dostupne. Do mere do koje je to moguće prema važećim zakonima, odbijamo sve garancije i uslove bilo koje vrste, izričita ili ona koja se podrazumijevaju, uključujući, ali se ne ograničavajući na pretpostavljene garancije i uslove ili druge uslove tržišnog potencijala, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja prava, osim garancija koje su izričito navedene u članu ovog Ugovora koji se zove «Herbalife garancija kupcima».• Ne dajemo nikakvu garanciju da će:(i) Stranica ili Ponude zadovoljiti vaše zahteve;(ii) Stranica ili druge Ponude raditi bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez greške;(iii) rezultati dobijeni korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda biti tačni ili pouzdani; te(iv) eventualne greške na Stranici ili drugim Ponudama biti ispravljene.• Vi koristite Stranicu ili druge Ponude isključivo na vlastiti rizik. Kod donošenja važnih ličnih, medicinskih, pravnih ili finansijskih odluka ne bi trebalo da se oslanjate na savete, izjave ili mišljenja. Trebalo bi da se posavetujete s ovlašćenim stručnjacima kako biste dobili savet primeren vašim ličnim okolnostima. Vi snosite isključivu odgovornost za eventualne štete koje nastanu Vama ili bilo kojoj trećoj strani, a koje su neposredno ili posredno uzrokovane bilo kojim materijalom koji učitate ili dobijete sa Stranice ili drugih Ponuda. Ne možemo da se smatramo odgovornim ni za kakve štete koje se mogu pripisati virusima ili drugim destruktivnim materijalima.• Ne dajemo nikakve izjave ili garancije u pogledu web stranica Nezavisnih Distributera, što uključuje i garancije tržišnog potencijala ili prikladnosti za pojedinu svrhu. Ne bi trebalo da se oslanjate ni na koju izjavu ili garanciju koje nađete na bilo kojoj web stranici Nezavisnih Distributera.• Sve dodatne garancije kompanija mora pismeno da odobri. Saglasni ste da nas, naše zvaničnike, direktore, zaposlene, predstavnike, imenovane osobe, zastupnike, Nezavisne Distributere ili naše dobavljače nećete smatrati odgovornim ni za kakvu neposrednu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu ili gubitak (uključujući, na primer, štetu zbog gubitka zarade, gubitka ugleda i gubitka podataka), čak niti onda kada ste nas obavestili da bi se takve štete mogle desiti, a koje nastanu zbog:• činjenice da vam Vaši podaci o upisu nisu dostupni u svakom trenutku;• činjenice da ste Vi Herbalife Nezavisni Distributer;• Vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Stranice ili zbog Vaše kupovnine ili korišćenja drugih Ponuda;• neovlašćenog pristupa sadržajima ili podacima koje šaljete ili izmeni takvih sadržaja ili podataka; ili• postupaka bilo koje treće strane u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama.Ovime se odričete prava bilo kakvih potraživanja s tog naslova, bez obzira temelje li se na ugovornoj, izvanugovornoj ili drugoj odgovornosti, čak i ako smo bili obavešteni o mogućnosti nastanka takvih šteta. U zavisnosti od važeće jurisdikcije, neka od ograničenja navedenih u ovom Članu možda se ne primjenjuju na Vas. Na primer, ako imate sedište ili poslujete u Ujedinjenom Kraljevstvu, gore navedena ograničenja neće isključiti odgovornost kompanije Herbalife u pogledu smrti ili telesne povrede izazvane nemarom kompanije Herbalife. 

17. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Saglasni ste i obvezujete se da ćete čuvati i osigurati od odgovornosti nas, naše zvaničnike, direktore, zaposlene, predstavnike, imenovane osobe, Nezavisne Distributere i zastupnike u pogledu svih eventualnih potraživanja, zahteva za naknadu štete, gubitka ili troškova uključujući i razumne advokatske naknade) ili drugih troškova koji bi neposredno ili posredno mogli nastati na osnovu ili u bilo kakvoj vezi sa sledećim:• Vašim postupcima ili propustima u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama;• postupcima ili propustima bilo koje osobe koja koristi Vaše korisničko ime u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama;• Vašom kupovinom ili korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda, te kupovinom ili korišćenjem Stranice ili drugih Ponuda od strane druge osobe koja koristi Vaše korisničko ime;• kršenjem bilo koje odredbe ovog Ugovora;• bilo kakvih navoda ili optužbi da bilo koji od materijala koji nam je poslat ili predat putem Stranice ili drugih Ponuda krše ili na drugi način predstavlja povredu autorskog prava, prava zaštićenog znaka, zaštite poslovne tajne ili druge intelektualne svojine ili drugih prava bilo koje treće strane; i/ili• kršenjem prava bilo koje strane, uključujući bez ograničenja sve navode o kleveti, ogovaranju, povrede prava javnosti, povrede poseda i povrede intelektualne svojine ili drugih vlasničkih prava.Ako mi postavimo zahtev za odštetom, saglasni ste da ćete od nas zatražiti pismenu potvrdu i da ćete tek s takvom pismenom potvrdom pristati na nagodbu u pogledu bilo kakvog zahteva ili tužbe.

18. PREKID UGOVORA; IZMENE

Mi možemo da ukinemo korišćenje i pristup Stranici ili drugim Ponudama u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga. Isto tako u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga možemo da promenimo način rada Stranice ili ukinuti Stranicu ili druge Ponude, u celosti ili delimično, uz odgovarajuće obaveštenje ili bez takvog obaveštenja. Za ukidanje prava bilo koje od ugovornih strana nije potrebno obaveštenje o otkazu. Saglasni ste da nas nećete smatrati odgovornim ni za kakve neposredne, posredne, slučajne, posebne ili posledične gubitke ili štete koje bi proizišle iz činjenice da smo izmenili ili ukinuli Stranicu ili druge Ponude ili da smo ukinuli Vaš pristup Stranici ili drugim Ponudama.

19. AMERIČKO PRAVO

U slučaju da pristupate Stranici ili drugim Ponudama s lokacija izvan Sjedinjenih Država, odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona ukoliko su oni primenjivi i u meri u kojoj su primenjivi.Sva programska podrška koja se koristi na Stranici ili drugim Ponudama podleže američkim izvoznim kontrolama. Ni jedna takva programska podrška ne može da se učitava ili na drugi način izvozi ili ponovo izvozi (i) u Kubu, Irak, Libiju, Severnu Koreju, Iran, Siriju  (ili državljanima ili stanovnicima tih zemalja) ili u bilo koju drugu zemlju za koju je SAD proglasio embargo na izvoz dobara; ili (ii) ikome ko se nalazi na popisu Posebno označenih državljana američkog Ministarstva finansija ili Popisu subjekata kojima se moraju odbiti narudžbe koji je izdalo američko Ministarstvo trgovine. Učitavanjem ili korišćenjem takve programske podrške Vi izjavljujete i garantujete da niste smešteni, da niste pod upravom ili da niste državljan ili stanovnik ni jedne takve države niti se nalazite na ijednom takvom popisu.Mi zadržavamo pravo da prema svojoj isključivoj diskreciji u bilo kojem trenutku ograničimo dostupnost Stranice ili drugih Ponuda bilo kojoj osobi, geografskom području ili jurisdikciji.

20. OSTALE ODREDBE

Na ovaj Ugovor primenjuju se zakoni države Kalifornije (bez obzira na načela sukoba prava u Kaliforniji). Eventualni sporovi između Vas i nas moraju se predati na odlučivanje državnim ili saveznim sudovima smeštenim u Okrugu Los Anđeles u Kaliforniji. U slučaju da sud utvrdi da je deo ovog Ugovora nesprovodiv, preostali deo Ugovora će se i dalje primenjivati. Ovaj Ugovor predstavlja celokupni sporazum između Vas i nas u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama i ovaj Ugovor zamenjuje sve prethodne pismene ili usmene sporazume koji su eventualno postojali među nama. Vi se neopozivo i bezuslovno odričete svih prava ili pravnih lekova koje biste mogli imati za potraživanje odštete i/ili opoziv ovog Ugovora zbog bilo kakvog lažnog prikazivanja činjenica (a koje nije lažno prikazivanje činjenica) koje nije sadržano u ovom Ugovoru. Svoja prava  ili obveze prema ovom Ugovoru ne možete preneti ni na koga bez naše pismene dozvole. U slučaju da nismo sproveli bilo koju odredbu ovog Ugovora ne znači da se odričemo svog prava da istu takvu odredbu sprovedeno ubuduće. Naslovi članova navedenih u ovom Ugovoru imaju samo informativni karakter i sami po sebi ne predstavljaju izvršne odredbe ovog Ugovora.

[Poslednji put revidirano 29. jula 2003.][© 2003]. Herbalife International of America. Sva prava zadržana.